Practice properties List

Protocol/Practice details:

Protocol NameOnion-Small_Conventional_Suresh_Mainfield_via_Onion_bulb_for_Maruthi_Nursery
CropOnion-Small
Protocol SectionCrop growing
Practice Nameஇலைப்பேன் கண்காணிப்பு & மேலாண்மை
Practice Day60 (+/- 3)
Practice Descriptionஇலைகள் நுனியிலிருந்து வாடுதல், கீழ் நோக்கி வளைதல், இலைகள் சிறுத்து வளர்ச்சி குன்றிப்போதல் ஆகியவை இலைப்பேன் தாக்கத்தின் அறிகுறிகள். முன்தடுப்பு நடவடிக்கையாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி/பூஞ்சைக்கொல்லி மருந்துகளை தெளிக்கவும்.
Practice Note


General/Text Properties for this practice:
Sl. No Property Type Property Name Property Description Add New Text PropertyImage/File properties for this practice:
Sl. No Property Type Property Name Property Description Reference Add image property to this practiceProperty TypeProperty NamePropertyDescription